top of page
cv90-1200x675.png

Kvalitet

Vi vil kontinuerlig søke å forbedre våre prosesser for å tilfredsstille kundenes krav, behov og forventninger på en kostnadseffektiv måte, innen økonomiske rammer som sikrer arbeidsplasser og nødvendige investeringer i utstyr og kompetanse.

For å utføre de ulike arbeidsoppgaver vi har, må vi sikre at utførende personell har tilstrekkelige kvalifikasjoner og erfaring til å gjennomføre disse i henhold til eksterne og interne krav.

Kvalitetspolitikken er førende for våre kvalitetsmål, og ved endringer vil både ny politikk og endrede mål kommuniseres til alle ansatte. 

Kundene skal oppfatte oss som en proaktiv og foretrukket samarbeidspartner innenfor de tjenester vi tilbyr og leverer, både innen Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet.

Våre kunder skal oppleve en service og leveringsevne som er høyere enn forventet. Dette oppnår vi gjennom å:

 • sette kundens behov i fokus

 • være tilgjengelig for kundene

 • sørge for at ansatte trives

 • sørge for høy, og riktig kompetanse hos de ansatte

 • legge til rette for gode interne systemer som sikrer rett levering til avtalt tid og pris

 • etablere systemer som sørger for kontinuerlig forbedring av interne prosesser

 • involvere de ansatte aktivt med i forbedringsarbeid,- og i kvalitetsprosessen generelt 

 • påse at ansatte etterlever etablerte prosedyrer
   

Ovennevnte prinsipper danner fundamentet for varig suksess, og skal følges opp ved å måle:

 • Kundetilfredshet

 • Leveringskvalitet

 • Kompetanseheving

 • Utvikling

 • Måloppnåelse

 

På denne måten vil kvalitetssystemet bidra til å sikre kontinuerlig forbedring, god kvalitet og høy kundetilfredshet.

Ritek skal kontinuerlig utvikle og vedlikeholde kvalitetssystemet for å møte krav fra kunder og andre interessenter, samtidig som det skal fungere som et effektivt kontrollverktøy internt i bedriften. Systemet er basert på kravene i ISO 9001:2015 og AQAP 2110:2016, og sertifisert i henhold til disse.

bottom of page